Начало » Общински дейности » Устройство на територията

 

Устройство на територията

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КУБРАТ
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ОБЩИНА КУБРАТ
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ГРАД КУБРАТ
КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНА СХЕМА - ОБЩИНА КУБРАТ
СХЕМА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО - ОБЩИНА КУБРАТ
СХЕМА ЗЕЛЕНА СИСТЕМА - ОБЩИНА КУБРАТ
РЕШЕНИЕ №555 ОТ ПРОТОКОЛ №53 / 28.03.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КУБРАТ
ПУБЛИКАЦИЯ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК №42 ОТ 28.05.2019 Г.

 

 

  Годишен доклад за изпълнение на ОУП на община Кубрат за 2019 г.
  Годишен доклад за изпълнение на ОУП на община Кубрат за 2020 г.
  Годишен доклад за изпълнение на ОУП на община Кубрат за 2021 г.
  Годишен доклад за изпълнение на ОУП на община Кубрат за 2022 г.

 

 

  Съобщения по ТСУ /Териториално-селищно устройство/

 

 

Функционални приоритети

 

Техническата служба, като оперативно звено на Община Кубрат за изпълнение на функциите и задачите по устройство на територията, обхваща:

 

• дейности по използване, застрояване и опазване на териториите и поземлените имоти в съответствие с предназначението им по действащите устройствени схеми и планове;

• технически и административни дейности и актове за създаването на устройствени схеми и планове, включително и за тяхното реализиране;

• технически и административни дейности и актове за реализиране на инвестиционното проектиране и строителство.

 

Главният архитект и отдел "ТСУ" в рамките на предоставената им компетентност, съдействат за осъществяването на тези дейности, като организират и участват в разработването и провеждането на политиката на Общината в областта на териториалното и селищно устройство, строителството и архитектурата.

 

С цел създаване на териториално-устройствени, градоустройствени и геодезически планове, като предпоставка за балансирано и устойчиво развитие на общината. Основните задачи са насочени към:

 

1. Осигуряване на градоустройствена основа за предоставяне на терени на потенциални инвеститори за изграждане на обекти от икономиката, комплексното обществено обслужване, жилищното строителство и др.

2. Осигуряване на градоустройствена основа за разширение на техническата и социалната инфраструктура на общината.

3. Основно проучване и анализиране на действащите общи и подробни устройствени планове и на наличните кадастрални основи.

 

В изпълнение на техническите и административни дейности по създаване на устройствените планове, както и за тяхното реализиране се правят:

 

1. Предложения до Общинския съвет и ПК към него за допускане или съгласуване за одобряване на градоустройствени разработки;

2. Откриване на производство за отчуждаване на имоти във връзка с откриване на нови улици в гр. Кубрат и населените места в Общината;

3. Скици-копия от действащите подробни устройствени планове за обхвата на общинските имоти, с необходимата информация за тяхното актуване и провеждане на търгове за строителство.