Начало » Общински дейности » МКБППМН - Кубрат

 

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Кубрат

КОМИСИЯТА:

 

Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината;

Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;

Разглежда противообществените прояви, извършени от малолетни и непълно-летни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата;

Съдейства на децата, излезли от Социално педагогически интернати, Възпи-тателни училища интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика;

Обединява и мобилизира усилията на всички институции за реализиране на държавната политика в борбата с противообществените прояви и престъпността сред малолетни и непълнолетни;

Координира превантивната дейност срещу противообществените прояви на всички звена и оказва помощ при организирането и провеждането на конкретни мерки.

 

Контакти:

Секретар на МКБППМН – д-р Н. Карагьозова

Тел.: 0848 / 72020

E-mail: mkbppmn@mail.bg


Информационна брошура „Каква е основната дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)?” Версия за Acrobat Reader