Начало » Общински дейности » Социална политика » Заетост и безработица

 

Заетост и безработица

Регистрираните безработни лица в Разградска област към края на м. Ноември 2004 год. са 14057. Равнището на безработица за областта, изчислена по методика на Агенцията по заетостта на база официално публикуваните данни за заетост в страната, към края на м. Ноември 2004 год. е 19.03%. Най-високо то е в община Самуил - 37,13% за посочения период, следват общините Исперих – 29.19%; Лозница – 25.13%; Цар Калоян – 24,05; Кубрат - 18.53%; Завет – 15.32% и Разград – 11.63%. Равнището на безработица средно за страната е 11.88 на сто.

 

За сравнение регистрираните безработни за областта към края на м. Февруари 2005 год. са 16 239, равнището на безработицата е 21.99%. Най високо то е отново в община Самуил – 45.71%, следват общините Цар Калоян – 31.87%; Исперих – 29.10%; Лозница – 28.34%; Кубрат – 24.07%; Завет – 18.85% и Разград 13.43%. Равнището на безработица за страната е 13.11 на сто. По равнище на безработица област Разград застана на 5- то место за този период, срещу 4-то место към 31.12.2004 год., от общо 28 –те области на страната.

 

През 2004 год. икономическата среда на територията на община Кубрат се характеризира с относителна стабилност в икономиката, преобладаващ селскостопански характер на заетостта, търсене на ниско квалифициран труд и ниско трудово възнаграждение.

 

Пазарът на труда се определя от общото състояние на икономика, сезонните фактори, развитието на субсидираната заетост и поставените количествени и качествени параметри от работодателите при търсене на работна сила.

 

През 2003 год. броят на безработните в общината е бил - 2799, към 31.12.2004 год. – 2299 и към 31.01.2005 год. – 2857. По пол доминират жените – съответно за посочените периоди – 50.8%; 50.9% и 50.2%. От безработните за съответните периоди:

 

- с висше образование са - 2%; 2.4% и 2%;

 

- с работнически професии - 19.6%, 18.7% и 18.4%;

 

- специалисти - 6.9%, 7% и 6.2%;

 

- без квалификация – 73.6%, 74.3% и 75%;

 

- със средно образование - 3.9%, 3.6% и 3.2%;

 

- с основно и по-ниско образование - 69.6%, 71% и 72.2%;

 

- от 20 до 29 год. – 20.2%, 18.7% и 19,2%;

 

- над 50 год. – 25.6%, 32.8% и 32%. и т.н.

 

Високата безработица сред лицата със средно и висше образование се обуславя предимно от преструктурирането на икономическите дейности, свързани с производството на машини, ел. изделия и агрегати за селскостопанскoто и автомобилно машиностроене, където беше заета по-голяма част от тази работна сила. Преструктурирането на икономиката, в т.ч. на индустрията, са основен фактор, влияещ върху обхвата и структурата на безработицата.