Начало » Общински дейности » Култура

 

Култура

  Национален конкурс „Медни гласчета”
  Национален конкурс „Хумор и сатира”
  Календар на културните прояви през 2022 г.
  Градски музей
  Читалища
  Формации и клубове
  Вероизповедания

 

 

Основната цел и задача на културните дейности е чрез комплексните усилия на всички културни субекти да се постигне по-благоприятна социална и духовна среда, като се стимулират чувствата на хуманизъм и родолюбие; високи граждански добродетели; осъзнато отношение към красивото в живота, което да бъде и мотив за поведение; потребност за създаване на естетически ценности; внимание към традиционната култура и ценности; опознаване на културно-историческото наследство.

 

Културните дейности обслужват духовните потребности на населението и имат пряко отношение към интелектуалното и образователно ниво на гражданите и особено на младото поколение.

 

Традиционният бит на населението в Кубратска община е развил една добре работеща система от лични и обществени взаимоотношения. Десетилетия наред тя се оказа устойчива на времето и промените. Правилната посока на развитие на тези взаимоотношения зависи до голяма степен от добронамереното и доброволно участие на етническите групи. Развитието на системата на съжителство между етносите е един от определящите фактори в ежедневните отношение. Тя съдържа богата мрежа от лични и обществени контакти:

 

- взаимен обмен на дарове и поздравления на големи религиозни празници;

 

- участие и съпричастие във върховите моменти на индивидуалния човешки живот /сватби, раждания, погребения/;

 

- правила на съседски взаимоотношения, приемани като израз на взаимно доверие.

 

Кубратски район е една малка част от голямата контактна зона, където векове наред са съжителствали две етнически общности, две култури, две религии – българи и турци, християни и мюсюлмани. Имало е период когато са се противопоставяли, но едновременно с това е вървял процесът на взаимно проникване и влияние. В културните модели на двата етноса има сходни елементи. В хода на историята те творят заедно материални и духовни блага. Богатството в приемствеността и взаимовръзката между двете култури се разкрива в бита и обичаите на местното население. Допирните точки и сходства се откриват в материалната и духовната култура на двата етноса.

 

Необходими са още усилия за подобряване нивото на работа на културните средища по отношение на ромския бит и култура. Понастоящем са защитени два проекта за интеграция на ромите в обществото и разпространение на местния фолклор. Средища на културния живот в селата са читалищата, но само малка част от тях развиват активна дейност.

 

Пред читалищата от селищата на общината стоят за изпълнение следните задачи:

 

- развиване и утвърждаване народните традиции и обичаи при различните етноси в общината – капанци, хърцои, добруджанци, алиани, турци, роми и други;

 

- организиране на самодейни състави представящи ромските традициите и култура;

 

- организиране на събирателска дейност, свързана с фолклора на малцинствата – словесен, музикален, танцов, описание на празници, обичаи, ритуали и други;

 

- организиране на изложби за популяризиране културата на малцинствата;

 

- поощряване на творци, които дават своя принос за развитие на културата на съответния етнос.