Начало » Стратегически приоритети

 

Стратегически приоритети

Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2020 - 2023 г. - Проект
Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Кубрат през 2020 г. - Проект
Програма за управление на Община Кубрат за мандата 2019 г. - 2023 г.
Общински план за развитие на Община Кубрат за периода 2014 - 2020 г.
Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Кубрат за периода 2014 - 2020 г.
Програми по дейности /приети от Общински съвет - Кубрат/
   Годишен доклад за 2018 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кубрат за периода 2014 - 2020 г.
   Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2016 - 2020 г.
   Общинска стратегия за закрила на детето 2008 - 2018 г.
   Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.
   Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2016 - 2019 г.
   Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Кубрат през 2019 г.
   Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Кубрат 2016 - 2020 г.
   Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Кубрат за 2019 г.
   Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2019 г.
   Общински годишен план за младежта за 2019 г.
   Общинска програма за енергийна ефективност за периода 2017 г. - 2020 г.
   Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Кубрат за периода 2019 - 2020 г.
Проекти по Eвропейски програми