Новото в сайта

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.04.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.05.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 307 / 11.05.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот с НТП “ниско жилищно застрояване“ в с. Севар.

Дата на публикуване: 11.05.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 252 / 28.04.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно относно публичен търг с явно наддаване за продажба на имот от общинския горски фонд с НТП “Широколистна гора“ в землището на с. Беловец.

Дата на публикуване: 28.04.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 251 / 28.04.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти от общинския фонд с НТП “ниско жилищно застрояване“ в селата Сеслав, Севар и Звънарци.

Дата на публикуване: 28.04.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 232 / 20.04.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно откриване на процедура за отдаване под наем на маломерни имоти и лозя от ОПФ, без търг или конкурс по реда на Наредба № 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд.

Дата на публикуване: 21.04.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 231 / 20.04.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от ОПФ за създаване на трайни насаждения за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2022 г. в землището на гр. Кубрат, в местността „Старата чешма“.

Дата на публикуване: 21.04.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 230 / 20.04.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на свободни имоти от ОПФ в землището на с. Божурово.

Дата на публикуване: 21.04.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 229 / 20.04.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на свободни имоти от ОПФ в землищата на с. Звънарци и с. Мъдрево.

Дата на публикуване: 21.04.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 228 / 20.04.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от ОПФ за създаване на трайни насаждения за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2022 г. в землището на гр. Кубрат, в местността „Подстанцията“.

Дата на публикуване: 21.04.2022 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за I тримесечие 2022 г.

Дата на публикуване: 18.04.2022 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.03.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 12.04.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 171 / 07.04.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от общински имот в с. Сеслав.

Дата на публикуване: 11.04.2022 г.

 

Публикуван Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 05.04.2022 г.

 

Публикуван Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Кубрат 2021 – 2027 г. за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

Дата на публикуване: 21.03.2022 г.

 

Публикуван Общински годишен план за младежта за 2022 г.

Дата на публикуване: 21.03.2022 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 28.02.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.03.2022 г.

 

Публикуван регламент за участие в Националния конкурс "Хумор и сатира" 2022 г.

Дата на публикуване: 02.03.2022 г.

 

Публикуван отчет за за касовото изпълнение на Бюджет 2021 г. за четвърто тримесечие 2021 г.

Дата на публикуване: 23.02.2022 г.