Новото в сайта

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.08.2020 г. на Бюджет 2020 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.09.2020 г.

 

Публикувана Заповед № 536 / 20.08.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд с НТП “Широколистна гора“ в гр. Кубрат, с. Беловец и с. Точилари.

Дата на публикуване: 21.08.2020 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.07.2020 г. на Бюджет 2020 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.08.2020 г.

 

Публикувана Заповед № 489 / 30.07.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година насвободни имоти публична общинска собственост – пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване.

Дата на публикуване: 03.08.2020 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2020 г. на Община Кубрат за II тримесечие 2020 г.

Дата на публикуване: 31.07.2020 г.

 

Публикувана Заповед № 467 / 22.07.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) годиниза земеделско ползване на незастроени места в урбанизираните територии на Община Кубрат, считано от стопанската 2020/2021г.

Дата на публикуване: 22.07.2020 г.

 

Публикувана Заповед № 466 / 22.07.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот в с. Севар - незастроен УПИ с № ХІХ-489 от кв. 46.

Дата на публикуване: 22.07.2020 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за II тримесечие 2020 г.

Дата на публикуване: 21.07.2020 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.06.2020 г. на Бюджет 2020 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.07.2020 г.

 

Публикувана Заповед № 365 / 18.06.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот в с. Сеслав, представляващ сграда - водна кула.

Дата на публикуване: 18.06.2020 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.05.2020 г. на Бюджет 2020 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.06.2020 г.

 

Публикувани Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Кубрат за 2021 г. и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Кубрат за 2020 г.

Дата на публикуване: 28.05.2020 г.

 

Публикувани Общинска програма по енергийна ефективност за периода 2020 г. - 2025 г. и Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.

Дата на публикуване: 25.05.2020 г.

 

Публикувани Заповеди №№ 318 и 319 от 22.05.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг, с явно наддаване за продажба на общински имоти в гр. Кубрат, с. Мъдрево, с. Сеслав и с. Точилари.

Дата на публикуване: 22.05.2020 г.

 

Публикувана Заповед № 317 / 22.05.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ за създаване на трайни насаждения за срок от 10 /десет/ години.

Дата на публикуване: 22.05.2020 г.

 

Публикувана Заповед № 314 / 22.05.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно открита процедура за отдаване под наем на маломерни имоти - ниви и лозя от ОПФ, без търг или конкурс за една стопанска година (2020/2021).

Дата на публикуване: 22.05.2020 г.

 

Публикувана Заповед № 303 / 19.05.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот – общинска собственост, находящ се в гр. Кубрат, ул. Княз Борис №22, ет.2.

Дата на публикуване: 20.05.2020 г.

 

Публикувана Заповед № 299 / 15.05.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на самостоятелен обект - гараж, находящ се в гр. Кубрат, общ. Кубрат, ул. „Ген. Гурко“ № 1, вх. Г.

Дата на публикуване: 18.05.2020 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.04.2020 г. на Бюджет 2020 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 12.05.2020 г.