Новото в сайта

Публикувана Заповед № 383 / 29.05.2018 г. на кмета на община Кубрат относно търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободни земеделки земи от ОПФ, считано от стопанската 2018/2019 год.

Дата на публикуване: 30.05.2018 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.04.2018 г. на Бюджет 2018 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 16.05.2018 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2018 г. за първо тримесечие.

Дата на публикуване: 11.05.2018 г.

 

Публикувани Заповед № 284 / 25.04.2018 г. за публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд с НТП: нива и широколистна гора и Заповед № 287 / 25.04.2018 г. за открита процедура за отдаване под наем на маломерни имоти и лозя от общинския поземлен фонд за една стопанска година (2018 / 2019).

Дата на публикуване: 26.04.2018 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.03.2018 г. на Бюджет 2018 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.04.2018 г.

 

Публикувана Заповед № 241 / 29.03.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на самостоятелен обект.

Дата на публикуване: 02.04.2018 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 28.02.2018 г. на Бюджет 2018 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.03.2018 г.

 

Публикуван Общински годишен план за младежта за 2018 г.

Дата на публикуване: 12.03.2018 г.

 

Публикуван отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2017 год.

Дата на публикуване: 12.03.2018 г.

 

Публикуван календар на културните прояви за Март 2018 г.

Дата на публикуване: 26.02.2018 г.

 

Публикувана Заповед №165 / 21.02.2018 г. на кмета на община Кубрат за утвърждаване на формули за разпределения на средства по ЕРС за 2018 г.

Дата на публикуване: 26.02.2018 г.

 

Публикувана Заповед № 153 / 13.02.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд с НТП: широколистна гора.

Дата на публикуване: 16.02.2018 г.

 

Публикувана Заповед № 147 / 12.02.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот частна общинска собственост в с. Каменово.

Дата на публикуване: 16.02.2018 г.