Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси

 

Търгове и конкурси

 

Справки за обявени конкурси от Община Кубрат по реда на ЗОП и НВМОП

 

Държавен вестник
Агенция по обществени поръчки

 

 

 

Открита процедура за извършване дейности по добив, представляващ сеч, извоз на временен склад на дървесина от горски територии общинска собственост на територията на „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат, съгласно Заповед №36 от 14.09.2017 г. на управителя на „Кубратска гора“ ЕООД. Версия за WinZip
Открита процедура за извършване дейности по добив, представляващ сеч, извоз на временен склад на дървесина от горски територии общинска собственост на територията на „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат. Версия за WinZip
Заповед № 402 / 25.07.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване на имоти в общинския поземлен фонд с НТП: широколистна гора. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 401 / 25.07.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване на имоти в общинския поземлен фонд с НТП: нива. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 400 / 25.07.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване на общински имоти в с. Беловец, с. Бисерци, с. Божурово и с. Мъдрево. Версия за Acrobat Reader
Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – собственост на „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 383 / 19.07.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот – общинска собственост за монтиране на кафе-автомати. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 313 / 16.06.2017 г. на кмета на община Кубрат относно процедура за отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ, за стопанската 2017/2018 година. Версия за WinZip
Заповед № 312 / 16.06.2017 г. на кмета на община Кубрат относно процедура за отдаване под наем на имоти с НТП-Лозя от ОПФ, за стопанската 2017/2018 година. Версия за WinZip
Заповед № 311 / 16.06.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на общински имот в с. Каменово с площ от 7 115,00 кв. м. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 280 / 01.06.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 1.10.2017 г. до 30.09.2022 г., на земеделска земя от ОПФ, съставляващ имот № 326019 с площ - 135,713 дка, с НТП-Нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, в местността „Старите лозя“ в землището на с. Божурово, с ЕКАТТЕ 05058. Версия за Acrobat Reader
Обявление за открита процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Савин, ЕКАТТЕ 65022, общ. Кубрат. Версия за WinZip
Заповед № 136 / 22.03.2017 г. на кмета на община Кубрат за отдаване под наем на 50 кв.м., разположени в западната част от общински имот в с. Задруга, представляващ УПИ с XXI-214 за срок от 10 години. Версия за Acrobat Reader
Обява за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017 - 2018 г. Версия за WinZip
Заповед № 1349 / 22.12.2016 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот с номер 350002 в землището на с. Божурово, общ. Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 1188 / 15.11.2016 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински незастроени имоти в с. Медовене, общ. Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 967 / 26.09.2016 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години за земеделско ползване на незастроени места в урбанизираните територии на Община Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 966 / 26.09.2016 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване на общински имот в с. Точилари. Версия за Acrobat Reader
Обявление за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ОПФ за срок от една стопанска година (2016 - 2017), съгласно Заповед № 958 / 20.09.2016 г. на кмета на община Кубрат. Версия за WinZip
Обявление от Общинска служба по земеделие - Kубрат, съгласно чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 673 / 19.07.2016 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване на имоти от общинския поземлен фонд. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 319 / 07.04.2016 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост в с. Каменово, общ. Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 1075 / 18.09.2015 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти от общински поземлен фонд в землището на с. Севар и общинския горски фонд в гр. Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 939 / 25.08.2015 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти от общински поземлен фонд в землището на с. Равно. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 868 / 06.08.2015 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в гр. Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 761 / 21.07.2015 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти от общински поземлен фонд в землищата на с. Севар и гр. Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 654 / 22.06.2015 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване дейност на частна детска градина, за срок от 10 години, находящ се в с. Горичево. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 491 / 22.05.2015 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти от общински горски фонд в землището на с. Беловец. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 490 / 22.05.2015 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти от общински поземлен фонд и незастроени имоти в регулационните граници на с. Звънарци. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 295 / 03.04.2015 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имот частна общинска собственост в с. Беловец с ЕКАТТЕ 03575, общ. Кубрат, в местността „МЕЗАР ЯСАК“. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 260 / 24.03.2015 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти от общински поземлен фонд в землището на с. Севар. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 167 / 23.02.2015 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти от общински поземлен фонд в землището на с. Севар. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 86 / 02.02.2015 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен конкурс с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от три години на терени - общинска собственост за поставяне на павилиони № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 за осъществяване на търговска дейност – продажба на вестници, цигари, кафе, промишлени и пакетирани хранителни стоки, съгласно одобрена от главния архитект схема по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 1160 / 02.12.2014 г. на кмета на община Кубрат за прекратяване на имот в землището на с. Севар. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 1136 / 21.11.2014 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти от общински поземлен фонд в землищата на с. Беловец, с. Задруга, с. Звънарци, с. Каменово, с. Мъдрево, с. Савин, с. Севар и с. Тертер. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 1135 / 21.11.2014 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти от общински поземлен фонд в землищата на с. Мъдрево, с. Севар, с. Тертер и с. Юпер. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 653 / 09.07.2014 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имоти от общински горски фонд в землищата на гр. Кубрат, с. Бисерци, с. Задруга, с. Медовене и с. Сеслав. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 652 / 09.07.2014 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имоти от общински горски фонд в землищата на с. Севар и с. Точилари. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 569 / 17.06.2014 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот – общинска собственост за монтиране на кафе - автомати 4 броя и вендинг машина за закуски, храни и напитки 1 бр. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 367 / 07.05.2014 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 229 / 25.03.2014 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти в с. Севар. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 1244 / 21.11.2013 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти в с. Мъдрево и с. Севар. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 1028 / 08.10.2013 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти в с. Севар. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 1027 / 08.10.2013 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти в с. Севар. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 885 / 27.08.2013 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти в с. Равно. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 717 / 22.07.2013 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти в с. Бисерци, с. Звънарци и с. Севар. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 655 / 02.07.2013 г. на кмета на община Кубрат относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ за създаване на оранжерии за срок от тридесет години. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 477 / 27.05.2013 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти в с. Задруга, с. Медовене, с. Мъдрево и с. Севар. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 246 / 09.04.2013 г. на кмета на община Кубрат относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имоти от общинския поземлен фонд с НТП „нива“ в с. Тертер с ЕКАТТЕ 72337. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 202 / 19.03.2013 г. на кмета на община Кубрат относно отдаване под наем на имот, чрез публичен търг с явно наддаване в гр. Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Открита процедура на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижимо и движимо имущество, дълготраен актив на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - КУБРАТ” ЕООД - в ликвидация. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 1466 / 19.12.2012 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на имоти, чрез публичен търг с явно наддаване в с. Каменово и с. Равно. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 1454 / 15.12.2012 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на имоти, чрез публичен търг с явно наддаване в с. Севар. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 1014 / 20.09.2012 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на имоти, чрез публичен търг с явно наддаване в с. Точилари. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 945 / 13.09.2012 г. на кмета на община Кубрат относно отдаване под наем на имот, чрез публичен търг с явно наддаване в гр. Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 721 / 20.07.2012 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на имоти, чрез публичен търг с явно наддаване в с. Севар. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 720 / 20.07.2012 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на имоти, чрез публичен търг с явно наддаване в с. Точилари. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 719 / 20.07.2012 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на имоти, чрез публичен търг с явно наддаване в с. Севар. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 596 / 18.06.2012 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на имоти, чрез публичен търг с явно наддаване, в с. Севар и с. Мъдрево. Версия за Acrobat Reader
Документация за открита процедура „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Кубрат, както следва: № 1 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“; № 2 „Мляко, млечни продукти, масла и мазнини“; № 3 „Захар и захарни изделия“; № 4 „Месо и месни продукти“; № 5 „Риба и рибни продукти“; № 6 „Яйца и яйчни продукти“; № 7 „Варива“; № 8 „Зеленчуци, плодове, картофи и кореноплодни“; № 9 „Подправки“; № 10 „Безалкохолни напитки“; № 11 „Консерви“; № 12 „Други““ Версия за WinZip
Заповед № 34 / 16.01.2012 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на имоти, чрез публичен търг с явно наддаване, в с. Бисерци. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 33 / 16.01.2012 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на имоти, чрез публичен търг с явно наддаване, в с. Савин. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 32 / 16.01.2012 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на имоти, чрез публичен търг с явно наддаване, в с. Беловец, с. Точилари и гр. Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Документация за процедура "Доставка на горива, смазочни материали и др. за нуждите на Община Кубрат по обособени позиции: 1. Доставка на течни горива за леки автомобили и друга техника, смазочни материали и др. за нуждите на Общинска администрация Кубрат; 2. Доставка на течни горива, смазочни материали и др. за леки автомобили на ОП „Социални услуги“ гр. Кубрат; 3. Доставка на течни горива, смазочни материали и др. за леки автомобили на Дневен център за възрастни с увреждания, гр. Кубрат; 4. Доставка на течни горива, смазочни материали и др. за леки автомобили на Дом за стари хора с. Тертер, общ. Кубрат; 5. Доставка на течни горива за МПС на Отдел „Образование“, Община Кубрат" Версия за WinZip
Заповед № 919 / 17.10.2011 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване, в с. Беловец. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 395 / 25.05.2011 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване, в гр. Кубрат, с. Беловец, с. Мъдрево, с. Каменово, с. Севар и с. Юпер. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 289 / 21.04.2011 г. на кмета на община Кубрат относно отдаване под наем на недвижим имот, чрез публичен търг с явно наддаване, в с. Беловец, ул. "Искър" №2. Версия за Acrobat Reader
Решение № 192 от 25.03.2010 г. на кмета на община Кубрат за откриване на процедура за провеждане на ограничен конкурс с предмет: „Изготвяне на анализ на правното състояние и приватизационна оценка на обект за приватизация – самостоятелен обект в сграда „Автоспирка” с адм. адрес: с. Тертер, общ. Кубрат, ул. „Ал. Стамболийски” № 29, с планоснимачен № 201, построена в УПИ ІІІ – Парк от кв. 20 по плана на с. Тертер, одобрен със Заповед № 232 / 1996 г., представляващ „Кафе еспресо” със застроена площ от 45 кв.м. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 1374 / 20.12.2010 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на недвижими имоти, чрез публичен търг с явно наддаване, в с. Севар, с. Савин и с. Задруга. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 1116 / 12.10.2010 г. на кмета на община Кубрат относно учредяване на право на строеж, чрез продажба на недвижими имоти, находящ се публичен търг с явно наддаване, в поземлен имот 40422.505.1126 по КК на гр. Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 1115 / 12.10.2010 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на недвижими имоти, находящ се с. Юпер, община Кубрат, ул. "Климент Охридски" №2. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 989 / 14.09.2010 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на недвижим имот, находящ се гр. Кубрат, ул. "Н. Й. Вапцаров" №12. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 796 / 17.08.2010 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на недвижими имоти от общински горски фонд в землищeтo с. Брестовене, община Завет, област Разград. Версия за Acrobat Reader
Решение № 390 от Протокол № 29 / 16.06.2010 г. на Общински съвет - Кубрат относно приватизация на общински нежилищен имот - самостоятелен обект в сграда – магазин, с идентификатор 40422.504.558.2.2 по кадастрална карта на гр. Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 615 / 14.07.2010 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на недвижим имот в с. Сеслав, община Кубрат, област Разград. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 612 / 12.07.2010 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на недвижим имот в с. Каменово, община Кубрат, област Разград. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 613 / 12.07.2010 г. на кмета на община Кубрат относно продажба на недвижими имоти от общински горски фонд в землищата с. Беловец, община Кубрат, област Разград и с. Брестовене, община Завет, област Разград. Версия за Acrobat Reader
Отговор на запитване с вх.№ 28-00-278 / 09.07.2010 г. и запитване с вх.№ 28-00-279 / 09.07.2010 г. по документация за ОП идентификационен номер 00803-2010-0001 в Регистъра на обществени поръчки на АОП. Версия за Acrobat Reader
Отговор на запитване с вх.№ 28-00-244 / 08.07.2010 г. и запитване с вх.№ 28-00-259 / 08.07.2010 г. по документация за ОП идентификационен номер 00803-2010-0001 в Регистъра на обществени поръчки на АОП. Версия за Acrobat Reader
Отговор на запитване с вх.№ 28-00-242 / 07.07.2010 г. по документация за ОП идентификационен номер 00803-2010-0001 в Регистъра на обществени поръчки на АОП. Версия за Acrobat Reader
Отговор на запитване с вх.№ 28-00-205 / 24.06.2010 г. и запитване с вх.№ 28-00-206 / 24.06.2010 г. по документация за ОП идентификационен номер 00803-2010-0001 в Регистъра на обществени поръчки на АОП. Версия за Acrobat Reader
Отговор на запитване с вх.№ 28-00-205 / 24.06.2010 г. и запитване с вх.№ 28-00-206 / 24.06.2010 г. по документация за ОП идентификационен номер 00803-2010-0001 в Регистъра на обществени поръчки на АОП. Версия за Acrobat Reader
Отговор на запитване с вх.№ 28-00-205 / 24.06.2010 г. и запитване с вх.№ 28-00-206 / 24.06.2010 г. по документация за ОП идентификационен номер 00803-2010-0001 в Регистъра на обществени поръчки на АОП. Версия за Acrobat Reader
Отговор на запитване с вх.№ 28-00-204 / 22.06.2010 г. по документация за ОП идентификационен номер 00803-2010-0001 в Регистъра на обществени поръчки на АОП. Версия за Acrobat Reader