Начало » Добре дошли в Кубрат » Демографска характеристика

 

Демографска характеристика

Община Кубрат към 22.07.2008 г.е с население 21 546 души, от които 10 629 мъже и 10 917 жени. Съотношението градско към селско население е 41,35% към 58,64% и се различава съществено от средното за страната, което е 68% към 32%. Населението до 18 годишна възраст е 17%, в трудоспособна възраст – 59,54% от общото население и в над трудоспособна възраст – 23,25%.

 

Население и динамика на населението на Община Кубрат по населени места:

 

Населено място Население по постоянен адрес
2003 год.
Население по постоянен адрес
2007 год.
Население по постоянен адрес
2009 год.
гр. Кубрат 11 387 11 065 10 975
с. Беловец 2 381 2 337 2 263
с. Бисерци 2 055 2 017 1 948
с. Божурово 576 537 518
с. Горичево 454 425 432
с. Задруга 654 637 620
с. Звънарци 875 820 777
с. Каменово 517 485 447
с. Медовене 458 432 427
с. Мъдрево 1 362 1 282 1 225
с. Равно 914 909 881
с. Савин 764 748 728
с. Севар 2 479 2 479 2 467
с. Сеслав 975 954 932
с. Тертер 239 208 202
с. Точилари 436 440 435
с. Юпер 712 632 581
Общо 27 238 26 376 25 858

 

Динамика на населението в Община Кубрат по населени места

Динамика на населението в Община Кубрат по населени места

 

Средногодишният прираст за отделните населени места за 2007 г. е:

 

гр.Кубрат: -7.47%
Селата в общината: -10,92%
Раждаемост за общината: 8,54%
Смъртност: 16,00%
Детска смъртност: 16,48%
Естествен прираст: -7,46%

 

От 11,6 на хиляда през 1986 г., коефициентът за общата смъртност на общината се покачи на 12,6 на хиляда в края на 1992 г., през 1977 г. е 12,8 на хиляда, за 1999 г. – 15,9 на хиляда, за 2002 г. – 16,49 на хиляда, а за 2007 г. намалява на -16.00%.

 

Оформилият се много нисък прираст на населението в община Кубрат в последните години, а от 1990 година насам е и отрицателен е резултат от достигнатото изключително ниско равнище на раждаемостта, както и от тенденцията на покачване на общата, а и на по възрастовата смъртност на населението. Едновременното намаление на раждаемостта и покачване на смъртността доведе до твърде неблагоприятно развитие на естествения прираст –7.46. Съществен момент в демографското развитие на община Кубрат през последните години е интензивната външна емиграция. Цялото намаление на броя на населението се дължи изключително на външната емиграция.

 

В годините на преход възрастовата структура на населението в общината стабилно се влошава. Спадането на раждаемостта и отрицателния естествен прираст се отразяват изключително неблагоприятно върху нея - относителният дял на населението в под трудоспособна и трудоспособна възраст намалява, докато по-възрастното население запазва броя си относително постоянен.

 

Разпределение по населени места и пол:

 

Населено място Брой Мъже Жени
гр. Кубрат 8 911 4 312 4 599
с. Беловец 2 059 1 017 1 042
с. Бисерци 1 360 684 676
с. Божурово 449 223 226
с. Горичево 443 234 209
с. Задруга 487 255 232
с. Звънарци 615 307 308
с. Каменово 449 212 237
с. Медовене 399 214 185
с. Мъдрево 990 495 495
с. Равно 715 349 366
с. Савин 670 331 339
с. Севар 1 933 993 940
с. Сеслав 860 415 445
с. Тертер 274 128 146
с. Точилари 371 188 183
с. Юпер 561 272 289
Общо 21 546 10 629 10 917

 

Особено дълбоки са настъпилите изменения във възрастовата структура на населението. Наблюдава се засилващ процес на демографско остаряване, който се изразява в прогресивно намаление на населението в началните и увеличение в средните и високите възрасти.

 

Възрастов състав на населението в Община Кубрат към 22.07.2008 г.:

 

под 7 год. 1 265
от 7 до 14 год. 1 346
от 14 до 18 год. 1 095
= 18 ‹ 57 год. жени 5 916
= 18 ‹ 62 год. мъже 6 913
и › 57 год. жени 3 187
и › 62 год. мъже 1 824
Общо 21 546

 

Тенденцията на намаление на раждаемостта придоби особено остри форми, а самото намаление се извърши за твърде кратък период от време. Поради това измененията във възрастовата структура са особено драстични.

 

Относителният дял на населението в под трудоспособна възраст е намалял от 17.84 на сто на 17,20 на сто, а делът на населението в над трудоспособна възраст е нараснал от 22.69 на сто на 23.25 на сто.

 

Година Общо Под трудоспособна възраст (%) В трудоспособна възраст (%) Над трудоспособна възраст (%)
1990 100.0 25.5 55.1 19.4
1995 100.0 25.7 54.5 19.8
2000 100.0 20.8 54.8 24.3
2001 100.0 20.5 55.6 23.9
2002 100.0 19.9 52.2 22.9
2003 100.0 19.6 56.7 23.7
2004 100.0 19.24 57.00 23.74
2005 100.0 18.71 58.14 23.13
2006 100.0 18.42 57.77 21.79
2007 100.0 17.84 59.46 22.69
2008 100.0 17.2 59.54 23.25

 

Структура на населението по трудоспособност

Структура на населението по трудоспособност

 

Това означава, че младите поколения, които ще заменят след време заетите лица и намиращите се на пазара на труда лица от средната възраст, все повече намаляват. В същото време нараства частта на лицата, излизащи в пенсия.

 

Демографските показатели показват изключително тревожни тенденции към отрицателен естествен прираст, застаряване на населението, намаляване на населението в трудоспособна възраст, изтичане на младежи и високо квалифицирани специалисти, влошена качествена структура на работната сила.

 

Етнически състав на населението на община Кубрат според данните от последното преброяване на населението (2001)

 

Етническа група Общо за община Кубрат (брой) % спрямо общите данни за областта
Българска 10 343 40.3%
Турска 12 914 50.3%
Ромска 1 566 6.1%
Други 590 2.3%
Не се определят 180 0.7%
Непоказано 70 0.3%
Общо - 100%

 

Както е известно, информацията за етническия състав от Преброяването на населението (2001) показва данни по самоопределение и не отразяват реалното съотношение на етническите групи. Тези различия са най-изявени при ромската етническа група.

 

Регистрираните безработни лица към 31.12.2007 г., по данни на Бюрото по труда – Кубрат са 1 738. Запазва се високият относителен дял регистрираните лица без право на парични обезщетения – 2 502 безработни. Регистрираните безработни с право на парични обезщетения са 297.

 

Най-голям дял се пада на регистрираните безработни лица на възраст над 55 г. – 514 лица или 29,6% от общо регистрираните,. Високи остават относителните дялове на регистрираните безработни лица на възраст между 50 – 54 год. – 303 лица или 17,4% от общо регистрираните и групата от 45 - 49 год. – 226 лица или 13%.

 

Запазва се тенденцията на висок относителен дял на регистрираните безработни жени – 1 032 жени или 59% от общо регистрираните.

 

Намалял е делът на регистрираните лица с висше образование – 40 безработни лица. Остава висок относителният дял на регистрираните лица с основно образование – 703 безработни лица, съставляващи 62.7% от общо регистрираните. Със средно образование са 308 безработни лица, а с начално и по-ниско образование са 687 лица от общо регистрираните.

 

По данни на Бюрото по труда – Кубрат делът на безработните лица в селата е най-висок, като в селата е до 75%.

 

Изводи и прогнози:

 

• в краткосрочен и средносрочен план не се очакват съществени изменения в броя на населението;

 

• ще се запазят тенденциите за нарастване на концентрацията на население на територия с радиус до около 10 км от общинския център;

 

• ще се запазят относително стабилните темпове на нарастване на дела на градското население;

 

• ще продължи намаляването на жителите на малките и отдалечени села.