Начало » Общински дейности » Екология » Обявления

 

Обявления

Обява за инвестиционно предложение "Основен ремонт на път Н-23 „Русе - Кубрат - Исперих - Дулово“ от км 0+030 до км 46+771" от АПИ - София.
Протокол № 3 от общото събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград".
Протокол № 2 от общото събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград".
Становище по екологична оценка № РУ-5-9 / 2016 на РИОСВ - Русе за съвместимост на Общ устройствен план (ОУП) на Община Кубрат.
Заповед № 1016 / 30.09.2016 на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2017 г.
Решение № РУ-13-ЕО / 2016 на РИОСВ - Русе относно необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на "Програма за управление на дейностите по отпадъците на Кубрат за периода 2015 - 2020 г.".
Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район с център към Плевен, Министерство на околната среда и водите, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите - изх. №ПВ5-00114 / 30.10.2014 г.
Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район с център към Плевен, Министерство на околната среда и водите, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите - изх. №ПВ5-00142 / 08.08.2014 г.
Издадено разрешение №261 / 12.07.2012 г. от министъра на икономиката, енергетиката и туризма за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства.
Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район с център към Плевен, Министерство на околната среда и водите, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите - изх. №ПВ5-00041 / 06.06.2012 г.
Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район с център към Плевен, Министерство на околната среда и водите, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите - изх. №ПВ5-00020 / 06.03.2012 г.
Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район с център към Плевен, Министерство на околната среда и водите, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите - изх. №ПВ5-00120 / 19.12.2011 г.
Уведомление за реализация на инвестиционно предложение с местоположение поземлени имоти с №№ 000088, 000100 и 000105 в землището на с. Севар с възложител: ЕТ "Асотекс - Хамза Чакър", гр. Кубрат.
Уведомление за реализация на инвестиционно предложение „Преустройство и оборудване на съществуваща стопанска постройка в птицеферма за отглеждане на бройлери с общ капацитет 16000 места за птици", с възложител: ЗП Исмаил Хълми Шакир, гр. Кубрат.
Уведомление за реализация на инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща стопанска постройка в кравеферма с капацитет до 60 бр. животни и изграждане на пристройка", с възложител: Ахмед Мехмед Хюсеин, с. Севар, общ. Кубрат.
Решение № РУ-82-ПР/2010 на РИОСВ - Русе относно необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Реконструкция, модернизация и разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Кубрат".
Уведомление за реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, събиране, временно съхранение и транспортиране на ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА” в поземлен имот с идентификатор 40422.505.2234 (бившия стопански двор) по кадастралната карта на град Кубрат, с възложител: „Борисов.Ем - Метал” ЕООД, град Кубрат.
Уведомление за сключен договор по процедура с предмет: “Техническа помощ за подготовка на проект „Строителство и реконструкция на вътрешна В и К мрежа на Кубрат, и разширение на ПСОВ” за кандидатстване за финансиране по Оперативна Програма „Околна среда””.
Уведомление за сключване на договор по процедура с предмет: “Техническа помощ за подготовка на проект „Строителство и реконструкция на вътрешна В и К мрежа на Кубрат, и разширение на ПСОВ” за кандидатстване за финансиране по Оперативна Програма „Околна среда””.