Начало » Общински дейности

 

Общински дейности

Бюджет и финанси
Общинска собственост
Регулация на търговската дейност, защита на потребителите и туризма
Регулация на транспорта
Аграрна политика и земеползване
Екология
  Програми и наредби
  Проект “Зеленото богатство на Кубрат”
  Проект “Чисти реки за чисти морета”
  Проект “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”
  Обявления
  Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2015 година
  Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2016 година
  Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2017 година
  Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2018 година
  Информационна брошура „Живея в чиста община!”
Енергийна ефективност
  Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020 – 2023 г.
  Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2016 – 2026 г.
  Общинска програма по енергийна ефективност за периода 2020 г. - 2025 г.
  Публикуван годишeн отчет за 2019 г. за изпълнение на плановете по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
  Публикуван годишен отчет за 2019 г. за изпълнението на плановете по чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
  Публикуван годишeн отчет за 2018 г. за изпълнение на плановете по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
  Публикуван годишен отчет за 2018 г. за изпълнението на плановете по чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
  Публикуван годишeн отчет за 2017 г. за изпълнение на плановете по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
  Публикуван годишен отчет за 2017 г. за изпълнението на плановете по чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
Устройство на територията
Образователна система
  Проект "С грижа за всеки ученик"
  Проект "Участвам и променям"
  Проект "Училищен плод"
  Международен проект в ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Кубрат
Комисия за борба срещу противообществ. прояви на малолетни и непълнолетни
Спортни дейности
Социална политика
  Услуги в общността
  Специализирани институции
  Заетост и безработица
Здравно обслужване
Култура
  Национален конкурс „Медни гласчета”
  Национален конкурс „Хумор и сатира”
  Календар на културните прояви през 2020 г.
  Градски музей
  Читалища
  Формации и клубове
  Вероизповедания
Туризъм